"Irk"tan "Kültür"e: Antropoloji-Folklor Etkileşimi- Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Örneği

Hasan MÜNÜSOĞLU

Öz


Türkiye’de folklorun içeriği ve antropoloji ile ilişkisi her zaman önemli bir tartışma konusu olmuştur. Bu alanda çalışan folklorcular konu hakkında doğrudan ya da dolaylı olarak görüşlerini ifade etmişler ve çalışmalarında kuramsal yaklaşımlarını uygulamaya çalışmışlardır. Antropoloji Enstitüsü’nün bulunduğu ve ilk Folklor Kürsüsü açma teşebbüsünün yaşandığı Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde yapılan folklor çalışmaları bu konunun izini sürmek için önemli bir imkân sunmaktadır. Bu makalede antropolojinin Türkiye’de ortaya çıkışı özetlenecek ve Nermin Erdentuğ, Pertev Naili Boratav, Sedat Veyis Örnek ve Orhan Acıpayamlı’nın çalışmaları ekseninde folklora, antropolojiye, etnolojiye ve etnografiye yaklaşımları ele alınacak, son olarak da folklora bakış açılarının devamlılığı sorgulanacaktır.

Anahtar Sözcükler


Antropoloji; Folklor; Etnoloj; Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi; Sedat Veyis Örnek; Orhan Acıpayamlı; Pertev Naili Boratav; Nermin Erdentuğ

Tam Metin:

PDF