Japon Kırsalında Mutluluk Algısı: Kyushu Bölgesi Kırsalı Saha Verileri Üzerinden Bir Değerlendirme

Tolga ÖZŞEN

Öz


Her ne kadar son yıllarda kırsal ve kent arasındaki altyapısal ve niceliksel eşitsizlik azalmış olsa da, göç ve demografik yapıdaki değişime bağlı olarak Japon kırsalı halen hem üretsel hem de sosyal yaşam açısından derin sorunlarla karşı karşıyadır. Japon kırsalının bu sorunlarını çözebilmek amacıyla pek çok farklı proje gerek yerel yönetimler gerekse merkezi yönetim tarafından hayata geçirilmiştir. Ancak sorunların kökten çözümü noktasında net bir gelişme henüz elde edilebilmiş değildir. Dahası, kırsalın mutlu olması amacıyla yapılan bu çalışmalarda, kırsalın mutluluk algısının ne olduğu, hangi faktörlerin mutluluk kaynağı olarak görüldüğü çoğunlukla ortaya konulmamaktadır. İşte bu noktada, hem kırsalın mutluluk algısını genel hatlarıyla özetleyebilmek, hem de ileride uygulanacak sosyal politikalara bir perspektif temeli oluşturmak amacıyla bu çalışmada Japon kırsalında mutluluk kavramının nasıl algılandığı, mutlu ve mutsuz köyü belirlemede ne tür enstrümanların daha öne çıktığı yapılan saha çalışmasında toplanan veriler üzerinden tartışılacaktır. Bu tartışma ile, merkezi sosyal politikaların material merkezli oluşturmaya çalıştıkları ‘mutlu ve sürdürülebilir’ kırsal resminin sahada ne kadar karşılık bulduğu sorusuna da yanıt aranmış olacaktır.

Anahtar Sözcükler


Japon Toplumu; Kırsal Kalkınma; Japon Modernleşmesi; Mutluluk; Kırsal Sürdürülebilirlik