Yeni Asurca Belgelerde Geçen Amēdi Şehri

Nurgül YILDIRIM

Öz


M.Ö. I. Binyıl başlarından itibâren Suriye’de, Fırat vadisinde ve Mezopotamya’nın güneyindeki bereketli topraklarda beylikler kurmaya başlayan Arāmiler, Diyarbakır bölgesinde de başşehri Amēdi olan Bīt-Zamāni beyliğini kurmuşlardır. Arāmî beylikleri, dönemin önemli gücü Asur İmparatorluğu için ciddi bir tehdit oluşturmuştur. Bu nedenle Asur kralları, Arāmî kabileleri üzerine seferler düzenlemişlerdir. Düzenlenen bu seferler bir kayıt altında, kralların yıllıklarında yer almıştır. Yeni Asur devri kral yıllıkları, dönemin siyasî ve coğrafî yapısını aydınlatmakta kullanılan en güvenilir kayıtlardır. Çalışma konumuz olan Amēdi şehri, kral yıllıkları, Yeni Asurca mektuplar ve kitâbeler temel alınarak aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler


Amēdi; Amed; Tušan; Yeni Asur Dönemi; Arāmiler; Parsuaš; Parsanistun

Tam Metin:

PDF