Toplumsal Cinsiyet Rollerini Benimsetme Aracı Olarak Çocuk Edebiyatı

Seda PEKŞEN

Öz


Toplumsal cinsiyet rolleri içkin değil, öğrenilmiştir. Bu nedenle çocukluk kişinin kendi rolünü öğrendiği çok önemli bir dönemdir. Çocuklar her türlü dış uyaran yoluyla cinsiyetlerine uygun davranışlar sergileyen erkek ve kız çocukları olarak yapılandırılırlar. Dolayısıyla cinsler arası farklılıklar ve hiyerarşi çocuklara en baştan dayatılır ve çocukların ataerkil toplumun cinsiyetlerine göre tektipleştirilmiş üyeleri olmaları sağlanır. Edebiyat bu sürece katkı sağlayan en etkili araçlardan biridir. Çocuklar kendilerini kurtaracak yakışıklı prensini bekleyen güzel ama zayıf prenseslerin öyküleriyle hem gerçek hem de mecaz anlamda uykuya yatırılır. Çocuklar masallar aracılığıyla hayatları boyunca oynamak zorunda oldukları rolü öğrenirler ve buna isyan edenleri bekleyen cezalara karşı da uyarılırlar. Sonunda rollerini kanıksamayı öğrenirler. Bu makalede çocuk edebiyatının toplumsal cinsiyet rollerinin benimsetilmesi sürecinde nasıl kullanıldığı çeşitli bilimsel araştırma sonuçlarına dayanarak tartışılmaktadır.

Anahtar Sözcükler


Cinsiyet; Çocuk Edebiyatı; Masallar; Ataerki; Eğitim; Cinsiyet Rolleri