Endülüs Muvaşşahları ve Harceler

Kemal TUZCU

Öz


Klasik Arap şiirinin tek nazım şekli kasideydi. Ancak fetihlerle genişleyen İslam devletinin Arap yarımadasına uzak köşelerinde komşu kültürlerin etkisiyle veya değişen sosyal şartlarla yeni bir takım nazım türleri ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri Müslümanların Endülüs adını verdiği bu günkü İspanya'da ortaya çıkan muvaşşah adı verilen bir nazım türüdür. Bu nazım türü şiir boyunca tekrarlanan ve kuf adı verilen ortak kayeli bölümler ve bunların arasında şiir boyunca kayeleri değişen ve devr adı verilen dizelerden oluşur. Son kueye ise harce denir. Bu şiir türünde harcenin özel bir yeri vardır, çünkü şiirin gövdesinde standart Arapça kullanılırken harcede, muvaşşahın konusuna göre yine standart Arapça, halk Arapçası veya Arapça'da el-A'cemî, İspanyolca'da ise al Jamiado adı verilen İspanyol halk lehçesinden sözcükler kullanılır. Yabancı dildeki bu harceler son yüz yılda Batılı ve Doğulu pek çok araştırmacının ilgisini çekmiştir.


Anahtar Sözcükler


Endülüs; Nazım Türü; Kaside; Muvaşşah; Harce; al Jamiado; Ku; Devr

Tam Metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.1501/.v56i1.8