Terör, Terörizm ve Radikal İslamcı Terör

Necmettin ÖZERKMEN

Öz


Bu çalışma temel olarak beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, terör ve terörizmin ne olduğu tanımlanmakta, anarşizmden farkı belirlenmektedir. Ayrıca bu konuda yapılan açıklama ve yaklaşımlara yer verilmektedir. İkinci bölümde, İslamcı terörün beslendiği düşünce temelleri dile getirilmiş; bu düşünce akımlarının İslam’ın insanlığa getirdiği mesajla uyum içinde olmadığı vurgulanmıştır. Üçüncü bölümde, İslamcı terörün batı uygarlığına, egemenliğine ve dünyadaki ekonomik ve politik uygulamalarına bir tepki olarak doğduğu belirlenmiştir. Dördüncü bölümde terör ve terörizmin İslam dini ile bir ilişkisinin olup olmadığı; yine de bir kavramlaştırma yapılacaksa, bunun İslamî deyimi olmayacağını ama,İslamcı terör deyiminin doğru olacağı tartışılmıştır. Beşinci olarak , “ Radikal İslamcı Terör “ ün dünya'da yakın zamanlar içinde meydana gelen “küreselleşme” gibi kapsamlı değişimle ilgisi bağlamalarında tespitler yapılmıştır. Son olarak da araştırmanın genel bir değerlendirmesi yapılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler


Terör; Terörizm; İslamcı Terör; İslamî Terör; Radikal İslamcı Terör

Tam Metin:

PDF