Türkiye’de Devlet Yayınlarının Bibliyografik Denetimi ve Devlet Yayınları Bibliyografyası

Hakan ANAMERİÇ

Öz


Türkiye’de yayıncılık faaliyetleri açısından en çok yayın üreten kurumlar kamu kurum ve kuruluşlarıdır. Kamuya ürün ve hizmet üretmek üzere ve yasalarla kurulan birçok kamu kurum ve kuruluşu kendi faaliyetlerini, amaçlarını, hedeflerini tanıtmak amacıyla çeşitli içerik ve türlerde yayınlar yapmaktadır. Bu yayınların tümüne de devlet yayını veya resmi yayın denilmektedir. Ancak sözü edilen yayınlar sınırlı sayıda basılması ve dağıtımının diğer geleneksel kaynaklara göre daha dar bir çevrede gerçekleşmesi nedeniyle erişimleri de sınırlı kaynaklar olarak nitelendirilmektedir. Bu özellikleri devlet yayınlarının daha dikkatli bir biçimde denetim altına alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle ülkemizde 1971-1989 yılları arasında sadece bu yayınların bibliyografik denetimini gerçekleştiren özel bir bibliyografya hazırlanmış, ancak diğer iki önemli devlet yayını olan Türkiye Bibliyografyası ve Türkiye Makaleler Bibliyografyası’nın devlet yayınlarını da kapsadığı gerekçesiyle yayınına son verilmiştir. Bu durum kamu kurum ve kuruluşları tarafından üretilen yayınların denetimini olumsuz yönde etkilemiştir. Çalışmada ülkemizde devlet yayınlarının üretimi, erişimi ve bibliyografik denetimiyle ilgili çalışmalara yer verilerek, özellikle devlet yayınlarının bibliyografik denetimi için önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar Sözcükler


Devlet Yayınlar ı- Resmi Yayın; Devlet Yayınları Bibliyografyası; Devlet Yayınları - Bibliyografik Denetim

Tam Metin:

PDF