Es-Suyûtî’nin “ Et-Teberrî Min Ma‘Arrati’l-Ma‘Arrî” Adlı Urcûzesi ve Te’lîf Sebebi

Kemal TUZCU

Öz


Arap dilinde eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimelerle ilgili çalışmalar önemli bir yer tutar. Bu çalışmalar sözlü dönemden yazılı döneme geçiş aşamasında, VIII. yüzyılın sonları ve IX. yüzyılın başlarında kendini göstermiş, dil âlimleri bu kelimeleri ezberlemeye özen göstermişler, bunları sayıp dökmeyi maharet sayarak hafızaları ile övünmüşlerdir. Bu gelenek daha ileriki dönemlerde de sürmüş Arap şair ve ediplerinden biri olan Ebu'l-'Alâ' el-Ma'arrî, âmâlığı nedeniyle kendisine “Köpek” diye hakaret eden birine verdiği cevapta, “Köpek, köpeğin yetmiş adını bilmeyendir” diyerek, bu özelliği ile övünmüş ve bu kişiyi aşağılamıştır. XV. yüzyılın çok yönlü âlimlerinden biri olan es-Suyûtî de el-Ma'arrî'nin bu nitelemesinden kurtulmak için köpeğin yetmiş ismini derlemeye çalışmıştır.

Anahtar Sözcükler


es-Suyûtî; el-Ma‘arrî; Köpek İsimleri; Urcûze

Tam Metin:

PDF