İlhanlı (İran Moğolları) Ordusunda Hiyerarşi: Askerî Yetkililer ve Nitelikleri

Mustafa UYAR

Öz


İlhanlı (İran Moğolları) ordusundaki hiyerarşi, Cengiz Han tarafından teşkil edilen Moğol ordusunda var olan ile benzer niteliktedir. Ortadoğu ve Yakındoğu’ya gelmelerinden itibaren, Moğol orduları hiyerarşisindeki görevler ve isimleri değişime uğramışsa da, işlev anlamında aynı kalmışlardı. Muasır kaynaklar, hiyerarşi ve askerî görevliler hakkında bilgi verirken, Arapça ve Farsça isimleri yanında Moğolcalarını da zikretmektedirler. Bu ipuçları bize, İlhanlı ordusunda var olan askeri sistem ile Cengiz ordusu, daha da önemlisi Ortaçağ Türk askeri sistem ve stratejisi arasındaki bağı kurmamıza yardımcı olmaktadır. Makale, İlhanlı (İran Moğolları) ordusundaki hiyerarşi ve askerî görevlileri, muasır kaynaklar ışığında incelemekte; terimlerin kökenleri, yetkileri, görevlilerin sorumlulukları, maaşları, yargı ve cezaları hakkında bilgi vermektedir. Sunulan bilgiler, Moğolların Ortaçağlardaki askerî yapısını anlamak bakımından olduğu kadar, Ortaçağ Türk ve İran askerî yapısıyla ilişkisi olması bakımından da önemlidir.

Anahtar Sözcükler


İlhanlı; Moğol; Ordu; Asker; Hiyerarşi; İran; Ortaçağ; Komutan

Tam Metin:

PDF