Henrik Ibsen’in Modernizmi

Erinç ÖZDEMİR

Öz


Bu çalışma modern tiyatronun öncüsü olan Norveçli yazar Henrik Ibsen’in sanatındaki modernist öğeleri ele alır. Yalnızca modern değil, modernist tiyatronun da ilk ürünlerini vermiş olan Ibsen’in düzyazı oyunları, özellikle Oyuncak Bebek Evi ve Hedda Gabler, eleştirmenlerce modernist tiyatronun başlıca öğeleri olarak belirlenen metatiyatrosallık ve “modernlik” (“modernity”)’e ilişkin toplumsal ve bireysel sorunsalları işleyen izlekler çerçevesinde irdelenir. Yazıda, iki dünya savaşı arasında olgunlaşan modernizmin birincil biçimsel ve izleksel öğeleri olan öznellik, içsellik ve bilinçaltının Ibsen’in modernizminin odağına oturtulması gerektiği öne sürülerek, Freud karşıtı feminist eleştiri açısından irdelenmiş olan Oyuncak B,ebek Evi ve Hedda Gabler’in, varoluşçu felsefe ve dekadan estetik açılarından da yorumlanması gerektiği savlanır.

Anahtar Sözcükler


Modernlik; Metatiyatrosallık; İçsellik; Bilinçaltı; Freud; Feminizm; Varoluşçuluk; Dekadanlık

Tam Metin:

PDF