Emîn er-Rîhânî'nin Denemelerinde Milliyetçilik

Bedrettin AYTAÇ

Öz


20.yy. başında Arap Edebiyatına çeşitli türlerde verdiği eserlerle katkıda bulunmuş Lübnanlı edebiyatçı Emîn er-Rîhânî'(l876-1940)'nin denemelerinde milliyetçilik konusu önemli bir yer tutar. er-Rîhânî'nin, milliyetçilik konusunu işlediği denemelerinde Fransız mandasına karşı çıkış, laik milliyetçilik, milli kimlik, kültür, eğitimde milliyetçilik, milli kalkınma, Doğu-Batı konusu gibi konuların ele alındığını görmekteyiz. er-Rîhânî, çeşitli mezhep ve gruplara bölünmüş ve henüz milletleşme sürecini tamamlayamamış olarak değerlendirdiği toplumunda bu farklılıkların bırakılarak bir millet oluşturulması fikrini özellikle vurgulamıştır.

Anahtar Sözcükler


Arap Edebiyatı; Emin er-Rihani; Milliyetçilik; Siyaset; Denemeler

Tam Metin:

PDF