“Düzmece” Olarak Anılan Mustafa Çelebi ve Bizans (1415–1416/17)

Ferhan Kırlıdökme MOLLAOĞLU

Öz


Sultan I. Mehmed tahta geçtikten sonra (1413) Süleyman Çelebi’nin 1403 yılında Bizans ile yapmış olduğu anlaşmayı onaylamış ve harekât merkezini Anadolu’ya kaydırarak yaklaşık iki yıl sonra bölgede Osmanlı hâkimiyetinin tesisi için önemli adımlar atmıştır. Ancak I. Mehmed’in faaliyetleri Ankara Savaşı sonrasında kurulan statükoyu bozduğundan Timurlu Şahruh “Düzmece” olarak anılan Mustafa Çelebi’yi serbest bırakmıştır. Bundan sonra Mustafa Çelebi Anadolu’ya gelmiş ve 1415 Ocak’ında Bizans ve Venedik’ten yardım istemiştir. Anadolu’da Karamanoğlu İbrahim Bey ve İsfendiyar Bey’den destek gören Mustafa, Eflak Voyvodası Mirçea ile ittifak yaptıktan sonra Balkanlara geçmiş (1415 Ağustos sonu) ve Cüneyd Bey’in de ona katılmasından sonra 1416 yılının Ekim’inde Rumeli’de iktidar mücadelesine girişmiştir. Sultan I. Mehmed isyancıların üzerine yürümüş ve Selanik’e sığınmaları sebebiyle kenti kuşatarak kendisine teslim edilmelerini istemiştir. İmparator II. Manuel Sultan I. Mehmed’e bir elçi göndererek sığınmacıları teslim etmesinin imkânsız olduğunu belirtmiştir. I. Mehmed, 1416 yılının Aralık sonu veya 1417 yılının Ocak başında Bizans ile bir anlaşma yapmış ve kendi hayatı boyunca Mustafa’nın serbest bırakılmaması koşuluyla İmparatora yıllık üçyüz bin akçe ödemeyi kabul etmiştir.

Anahtar Sözcükler


Bizans; Osmanlı; I. Mehmed; II. Manuel Palaiologos; VIII. Ioannes; “Düzmece” Mustafa; Selanik; Bizans Kaynakları

Tam Metin:

PDF