Ara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 54, Sayı 1 (2014) Habibü’s-Sîyer’e Göre Türkiye Selçukluları Öz  PDF
Mustafa ŞAHİN
 
Cilt 1, Sayı 1 (1942) Anadolu’da Türk Mütefekkirlerinin Coğrafi Yayılışı Üzerinde Bir Araştırma Öz  PDF  PDF (İngilizce | English)
Şevket Aziz KANSU, İrfan ŞAHİNBAŞ (Çev.)
 
Cilt 2, Sayı 1 (1943) Kapadokya Tabletlerine Göre Anadolu Kavimleri Üzerinde Araştırmalar Öz  PDF
Emin BİLGİÇ
 
Cilt 5, Sayı 4 (1947) Anadolu’nun Yerleşme Tarihi İle İlgili Görüşler: Koçhisar’ın Tuz Gölü Batısındaki Step Köylerinde 1946 Eylülünde Yapılan Bir Araştırma Gezisinin Sonuçları Öz  PDF
W. RUBEN, Abidin İTİL (ÇEV.)
 
Cilt 59, Sayı 2 (2019) Üniversite Öğrencilerinde Kütüphane Kaygısı: Anadolu Üniversitesi Örneği Öz  PDF
Mesut KURULGAN, Dilek MERİÇ
 
Cilt 2, Sayı 1 (1943) Lykia Kültürleri Öz  PDF
Zafer TAŞLIKLIOĞLU
 
Cilt 31, Sayı 1-2 (1987) Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Bulunan Üç Tablet Öz  PDF
Cahit GÜNBATTI
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (1959) Anadolu'da Gordion Roma Devri Halkı Astragalus ve Calcaneus'larının Biometrik ve Morfolojik Tetkiki ile Ontojenetik ve Filojenetik Münasebetleri Öz  PDF
Enver Yaşar BOSTANCI
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (1961) İç Anadolu Yağışlarının Temevvüç ve Temayülleri Öz  PDF
Talip YÜCEL
 
Cilt 43, Sayı 2 (2003) Aslan-Boğa Mücadelesi Kompozisyonu Öz  PDF
Savaş YILDIRIM
 
Cilt 21, Sayı 3-4 (1963) Erzincan Ovasının İklim Özellikleri Öz  PDF
Erdoğan AKKAN
 
Cilt 5, Sayı 4 (1947) Kayseri Şehrinin İşleme ve Gelişmesinde Bağcılığın Etkileri Öz  PDF
Reşat İZBIRAK
 
Cilt 9, Sayı 3 (1951) Hititlerden Önceki Anadolu Halkının Evlilik Hukukunun Orijinal Tarafları Öz  PDF  PDF (Almanca | German)
Emin BİLGİÇ
 
Cilt 2, Sayı 1 (1943) Elvan Köyünde Sosyal Bir Araştırma Öz  PDF
Mediha BERKES
 
Cilt 12, Sayı 1-2 (1954) Doğu ve Güney-Doğu Anadolu'da Tetkik Gezisi Raporu Öz  PDF
Füruzan KINAL
 
Cilt 35, Sayı 1 (1991) Koloni Devri Anadolu’sunda, Tarihi ve Sosyal Olayların Asurlu Tüccarlar Tarafından Tarihleme Olarak Kullanılışı Öz  PDF
Salih ÇEÇEN
 
Cilt 47, Sayı 2 (2007) Karagündüz Populasyonunda Diskriminant Analiziyle Kafatasından Cinsiyet Tayini Öz  PDF
Asuman ÇIRAK, M. Tolga ÇIRAK
 
Cilt 31, Sayı 1-2 (1987) "Hanhaniiai" Fiilinin Anlamı Üzerinde Bir İnceleme Öz  PDF
Aygül SÜEL
 
Cilt 47, Sayı 1 (2007) Anadolu Selçuklu Köşklerinin Plan Tipleri Üzerine Tespitler Öz  PDF
Alptekin YAVAŞ
 
Cilt 30, Sayı 1-2 (1982) Anadolu İskelet Kalıntılarının Irk Türleri Üzerine Bir Araştırma Öz  PDF (İngilizce | English)
Armağan SAATÇİOĞLU
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (1961) Ankara Süt İstihlakine Coğrafi Bir Bakış Öz  PDF
Mecdi EMİROĞLU
 
Cilt 6, Sayı 5 (1948) Anadolu'nun İlk Tarihi Çağının Ana Hatları ile Rekonstrüksiyonu (Siyasî - İdarî ve İktisadî - İçtimaî Bakımlardan) Öz  PDF
Emin BİLGİÇ
 
Cilt 52, Sayı 1 (2012) Gümüşlük (Milas) İskeletleri ve Anadolu Klasik-Helenistik Dönem Toplumlarının Sağlık Profili Öz  PDF
İsmail ÖZER, Mehmet SAĞIR, Zehra SATAR, Erksin GÜLEÇ
 
Cilt 6, Sayı 3 (1948) Tarih Enstitüsü'nün Orta-Anadolu Gezisi Öz  PDF
H. DEMİRCİOĞLU, Halil İNALCIK
 
Cilt 1, Sayı 4 (1943) Yayımlar Üzerinde Öz  PDF
Reşat İZBIRAK, Behice SADIK BORAN, Niyazi BERKES, Muzaffer Ş. BAŞOĞLU, Saadet ÇAĞATAY, Saim Ali DİLEMRE, Mustafa Selçuk AR, Akdes Nimet KURAT
 
Cilt 2, Sayı 5 (1944) Birinci Truva'yı Kim Kurdu? Öz  PDF
Tahsin ÖZGÜÇ
 
Cilt 3, Sayı 1 (1944) Anadolu'da Küçük Şehir Araştırmaları Öz  PDF
Hatice ÖZÇÖREKÇİ
 
Cilt 36, Sayı 1-2 (1993) Kültepe Tabletlerinde Geçen Vergiler ve Özellikleri Öz  PDF
Sabahattin BAYRAM
 
Cilt 21, Sayı 1-2 (1963) Yozgat - Akdağmadeni ile Mucur – Himmetdede Arasındaki Belgede Bazı Jeomorfolojik Müşahadeler Öz  PDF
Özdoğan SÜR
 
Cilt 35, Sayı 1 (1991) Kırbaşı Platosu Güneyinde Granit Topografyası Örnekleri Öz  PDF
Gürcan GÜRGEN
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Homeros Destanları Işığında Anadolu-Hellas Ölü Gömme Adetleri Öz  PDF
Ömer ÇAPAR
 
Cilt 59, Sayı 2 (2019) MÖ 3. Binyılın İlk Yarısında Bakla Tepe'de Mekân Yönetimi ve Üretim Aktiviteleri Öz  PDF (İngilizce | English)
Ümit GÜNDOĞAN, Vasıf ŞAHOĞLU, Hayat ERKANAL
 
Cilt 7, Sayı 4 (1949) Kimmer’lerin Anadolu’ya Girişleri ve M.Ö. 7. Yüzyılda Asur Devletinin Anadolu ile Münasebetleri Öz  PDF
Kadriye TANSUĞ
 
Cilt 17, Sayı 1-2 (1959) Türkçede –acak/-ecek Gelecek Zaman (Futurum) Ekinin Yapısı Üzerine Öz  PDF
Zeynep KORKMAZ
 
Cilt 19, Sayı 1-2 (1961) Beypazarı Güneyinde Bir Fosil Vadi ve Jeomorfolojik Önemi Öz  PDF
Erol OĞUZ
 
Cilt 2, Sayı 1 (1943) Kirman Selçukluları Tarihi Öz  PDF
Mehmet Altay KÖYMEN
 
Cilt 2, Sayı 1 (1943) Anadolu Damga Mühürleri Öz  PDF
Nimet DİNÇER
 
Cilt 2, Sayı 1 (1943) Öntarihte Anadolu İdollerinin Anlamı Öz  PDF
Tahsin ÖZGÜÇ
 
Cilt 59, Sayı 1 (2019) “Tutkulu Bağlılığın Tutkulu Biçemi”: W.B. Yeats'ın “An Irish Airman Foresees His Death” Şiiri ve Türkçe Çevirisi Öz  PDF (İngilizce | English)
Nüket Belgin ELBİR
 
Cilt 21, Sayı 3-4 (1963) İç Anadolu’da Haymana Tuzgölü Çevrelerinin İklimi Hakkında Öz  PDF
Oğuz EROL
 
Cilt 4, Sayı 1 (1946) Doğu Anadolu'da Folklor Derlemeleri Hakkında Bazı Notlar Öz  PDF
İlhan BAŞGÖZ
 
Cilt 6, Sayı 4 (1948) Ankara ve Çevresinin İklimi Hakkında Öz  PDF
Ferruh SANIR
 
Cilt 29, Sayı 1-4 (1978) Anadolu'da Kybele Tapınımı Öz  PDF
Ömer ÇAPAR
 
Cilt 5, Sayı 1 (1947) Doğu Anadolu’da Folklor Derlemeleri Öz  PDF
İlhan BAŞGÖZ
 
Cilt 4, Sayı 1 (1946) Doğu Anadolu'da Folklor Derlemeleri Öz  PDF
Pertev N. BORATAV
 
Cilt 17, Sayı 3-4 (1959) Asur Sanatının Başlangıcı ve Kapadokya Kolonileriyle ile İlişkisi Öz  PDF (Fransızca | French)
Terry HAASS
 
Cilt 54, Sayı 1 (2014) Üçağızlı Mağarası Üst Paleolitik Dönem Ahmarian Taş Alet Kültürü Öz  PDF
Erksin GÜLEÇ, İsmail BAYKARA
 
Cilt 21, Sayı 3-4 (1963) Ankara ve Mürted Ovalarında Alüvyal Morfoloji ile Yeraltı Suları Arasındaki İlgi Öz  PDF
Oğuz EROL
 
Cilt 40, Sayı 3-4 (2000) Akkadlar Devrinde Anadolu'nun Siyasal Yapısı Öz  PDF
Turgut YİĞİT
 
Cilt 21, Sayı 1-2 (1963) Haymana Güneyi ve Kurakçöl Havzası Çevresinde Coğrafya Araştırmaları Öz  PDF
Oğuz EROL
 
Cilt 9, Sayı 3 (1951) Kuzeybatı Anadolu’nun Tarihöncesi Hakkında Yeni Gözlemler Öz  PDF
İ. Kılıç KÖKTEN
 
Cilt 44, Sayı 2 (2004) Niğde/Bor Hamamları Öz  PDF
Mesut DÜNDAR
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) Eski Asurca Metinlerde Tablet Kapları ve Kültepe’den Arkeolojik Örnekler Öz  PDF
Remzi KUZUOĞLU
 
Cilt 7, Sayı 2 (1949) Hitit Hiyerogliflerinin Yaşı Meselesi Öz  PDF
Füruzan KINAL
 
Cilt 35, Sayı 2 (1991) Van Ovasının İklim Özellikleri Öz  PDF
Ejder KALELİOĞLU
 
Cilt 59, Sayı 1 (2019) Liman Tepe Örnekleri Işığında Oval Planlı Yapılar Öz  PDF
İrfan TUĞCU
 
Cilt 6, Sayı 5 (1948) Anadolunun Eski Çağ Şehirleri Öz  PDF
Louis Robert (PARİS)
 
Cilt 59, Sayı 1 (2019) Nerik, Hakmiš ve Yakın Çevresinin Lokalizasyonu Hakkında Öz  PDF
Şafak BOZGUN
 
Cilt 23, Sayı 1-2 (1965) Çoban Oğulları Beyliği Öz  PDF
M. Yaşar YÜCEL
 
Cilt 59, Sayı 1 (2019) Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nden Anadolu Tipi Metal Bir Çekiç Balta Işığında Bu Tipin Gelişimi, Üretimi ve Sembolik Anlamı Üzerine Bazı Düşünceler Öz  PDF (İngilizce | English)
Hakkı Levent KESKİN
 
Cilt 53, Sayı 1 (2013) Eski Anadolu İnsanlarının Sağlık Sorunları Öz  PDF
Mehmet SAĞIR, Seçil SAĞIR
 
Cilt 23, Sayı 1-2 (1965) Urartu Dini Öz  PDF
B. B. PIOTROVSKIY, İsmail KAYNAK (Çev.)
 
Cilt 16, Sayı 1-2 (1958) Bitik Vazosu Öz  PDF
Tahsin ÖZGÜÇ
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) Kubad Abad Kazısında Bulunan Bir Grup Kürevî Konik Kap Öz  PDF
Muharrem ÇEKEN
 
Cilt 53, Sayı 2 (2013) Hatay Orta Paleolitik Dönem Toplumlarında Mobilite ve Yerleşim Sistemleri Öz  PDF
İsmail BAYKARA
 
Cilt 33, Sayı 1-2 (1990) Anadolu Selçuklularından Erken Osmanlı Dönemine Minare Biçimindeki Gelişmeleri Öz  PDF
Ali Osman UYSAL
 
Cilt 48, Sayı 1 (2008) Doğu Anadolu Ortaçağ Toplumlarına Ait Taluslarda Artiküler Faset (Facies Articularis Calcanea) Varyasyonları Öz  PDF
Hakan YILMAZ, İsmail BAYKARA
 
Cilt 20, Sayı 1-2 (1962) Anadolu'da Nazarla İlgili Bazı Adet ve İnanmalar Öz  PDF
Orhan ACIPAYAMLI
 
Cilt 48, Sayı 2 (2008) Doğu Anadolu Ortaçağ Toplumlarına Ait Calcaneuslarda Artiküler Faset (Facies Articularis Talaris) Varyasyonları Öz  PDF
İsmail BAYKARA, Hakan YILMAZ
 
Cilt 28, Sayı 1-2 (1970) Erzurum Kır Yerleşmelerinin Ortalama Yüzölçümleri, Parsel Sayıları ve Büyüklükleri İle İlgili Bir Araştırma Öz  PDF
Mecdi EMİROĞLU
 
Cilt 10, Sayı 3-4 (1952) Anadolu'da Prehistorik Yerleşme Yerlerinin Dağılışı Üzerine Bir Araştırma Öz  PDF
İ. Kılıç KÖKTEN
 
Cilt 32, Sayı 1-2 (1988) Köyceğiz-Dalaman Çevresindeki Tarihi Yerleşme Alanlarının Jeomorfolojik Birimlerle İlişkisi (Güneybatı Anadolu) Öz  PDF
Ali Fuat DOĞU
 
Cilt 8, Sayı 1-2 (1950) Anadolu Karamanlı Ağızlarına Ait Araştırmalar Öz  PDF
I. PHONETICA, J. ECKMANN
 
Cilt 32, Sayı 1-2 (1988) OHT = Zaman Sözcüğü Üzerine Öz  PDF
Mustafa CANPOLAT
 
Cilt 6, Sayı 5 (1948) Taceddin Oğulları Öz  PDF
Mevlüd OĞUZ
 
Toplam 75 ögeden 1 - 75 arası

Arama İpuçları:

  • Arama terimlerinde küçük ve büyük harf farkı yoktur.
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir.
  • Arama sonucunda sadece sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir.
  • İki sözcüğü içeren makaleleri bulmak için kelimeleri veya ile birleştirin; ör., eğitim veya araştırma
  • Daha kompleks sorgular için parantez kullanın; ör., arşiv ((işletme VEYA yönetim) siyasi değil)
  • Doğru deyimi araştırmak için tırnak işareti içinde kullanın; ör., "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi hariç tutmak için önüne - işaret koyun; ör. bilgisayarla çalışan - politika
  • Bir kelime içinde ardışık karakterleri ifade etmek için * sembolünü kullanın; ör., Türk* = "Türkiye", "Türkler", "Türklerin" vb. terimlerinin bulunmasını sağlar